Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Obchodní podmínky Euroline

Obchodní podmínky Euroline

Všeobecné obchodní podmínky EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o.Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o., se sídlem Pražská 810/16, 102 00 Praha 10, IČ 255 32 383, DIČ CZ25532383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260606, pod obchodním jménem EUROLINE BOHEMIA www.euroline.cz (dále jako „ prodávající“) a jsou platné pro celou Českou republiku a jsou platné pro objednávky projektových dokumentací typových rodinných a bytových domů, doplňkových staveb, projektových studií, katalogů a průkazů energetické náročnosti budov, pro fyzické i právnické osoby (dále jen „kupující“).

Typová projektová dokumentace slouží dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb pro zahájení stavebního řízení a lze ji použít pro vlastní realizaci stavby. Klient získává standardně 6 paré tištěného projektu - 3x pro stavební povolení a 3x realizační projekt. V ceně PD není digitální podoba projektu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávku projektové dokumentace lze realizovat prostřednictvím našich obchodních zástupců, osobně v kanceláři Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař, nebo prostřednictvím internetového formuláře na  www.euroline.cz.

Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech jejich součástí platných v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky na základě konkrétní nabídky prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že ceny jsou aproximativní, a že v ceně není  např. zahrnut projekt osazení na konkrétní pozemek, napojení na inženýrské sítě a případně změny v projektu dle individuálních požadavků kupujícího.  Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s konečnou cenou objednaného zboží.

V případech objednávání prostřednictvím internetového formuláře je nutné vyplnit řádně všechny požadované údaje. V případě jakéhokoliv problému při vyplňování formuláře lze využít k podpoře naši bezplatnou zákaznickou linku 800 700 063 nebo prostřednictvím emailu info@euroline.cz.

Autorizace a právo změn

Každý výkres projektové dokumentace je originál. Je vytištěn na jméno konkrétního kupujícího a je archivován ve společnosti Euroline Slovakia spol. s r.o.. Kopírování výkresů není povoleno a podle autorského práva jde o trestný čin. V případě, že se kupujícímu výkresy poškodí, může si je samostatně nebo celé paré objednat po udání zákaznického čísla a čísla výkresu.

Společnost Euroline Slovakia spol. s r.o. si vyhrazuje právo na drobné dispoziční a technické úpravy v realizačních projektech proti návrhům uvedeným na webových stránkách a v tištěném katalogu. 

Standardní typová projektová dokumentace je zpracována v daném čase a období a je nutné zohlednit její aktualizaci. Rekapitulace rozpočtu, která je zdarma součástí dodávky typového projektu je podrobná v části „Architektura“ a „ Statika“ a aproximativní v jednotlivých profesích. Ceny realizací, uváděné v katalogu jsou informativní, závislé na druhu a cenách materiálů a cen realizačních firem v daném čase a období.

Platební podmínky

Cena jednotlivých projektových dokumentací, doplňkových projektů, průkazů energetických náročností budov, studií, CD i katalogů je aktualizovaná na webových stránkách a cena je platná v den objednání a je včetně platných DPH v daném období a čase.

Při objednání typové projektové dokumentace rodinného domu je nutná úhrada zálohy ve výši aktuální ceny uvedené na webových stránkách s tím, že záloha při objednání na webových stránkách je splatná na účet 275340047/0300 s variabilním symbolem číslem objednávky, při objednání v kanceláři Pražská 810/16, Praha 10 - Hostivař je splatná v hotovosti nebo platební kartou a při objednávce u obchodních zástupců dle jejich pokynů. Bez zaplacené zálohy není objednávka platná.

Při objednávkách projektových studií, CD a katalogů na dobírku se do ceny zahrnuje pouze poštovné nikoliv balné.


Dodací podmínky

Termínem dodání se rozumí den expedice a předání projektové dokumentace České poště, s. p. nebo den osobního převzetí. Projektová dokumentace se kupujícímu zasílá na dobírku nebo si ji může po dohodě osobně vyzvednout v centrále nebo u obchodního zástupce proti doplatku v hotovosti (případně platební kartou).

Termíny dodání a zálohy:

- standardní projekt, Aktiv, Dual a  Trial  15 pracovních dní – záloha 8.000,-Kč

- novinky, iVision a special 9 týdnů – záloha 8.000,-Kč

- dodávka z archivu 14 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu

- nízkoenergetický dům A0, odolný a inteligentní dům 9 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu a příplatek 15.890,-Kč

- standardní typový projekt se zakreslením individuálních změn přímo v Euroline SK – termín a zálohy budou přímo projednány a stanoveny individuálně dle rozsahu provedených změn před objednáním v Euroline SK

- doplňkové stavby a průkaz energetické náročnosti budov jsou dodávány v termínech společně s typovou projektovou dokumentací domů a jsou bez záloh.

- samostatná objednávka PENB – termín do 14 pracovních dní. PENB může obsahovat návrh FVE a rekuperace (týká se přízemních domů).

Termín dodání se počítá ode dne objednání a připsání zálohy na účet společnosti. Se stavem objednávky se může kupující seznámit prostřednictvím bezplatné linky 800 700 063. Sjednaný termín předání díla může prodávající jednostranně prodloužit při vzniku nepředvídatelné a neodvratitelné překážky (vis maior; stávky nebo výluky znemožňujících nebo výrazně omezujících dopravu věcí; poškození, zničení, případně zcizení potřebného zařízení prodávajícího nebo osob pověřených k provedení díla či jeho části v důsledku potopy, požáru, mrazu, větru nebo protiprávní činnosti třetí osoby). V případě prodloužení termínu podle předcházející věty se nejedná o porušení povinností prodávajícího a prodávající není v prodlení s předáním díla. V případě, že na objednaný projekt není zpracovaný rozpočet, je možné zaslat klientovi projekt a dodatečně zaslat rekapitulaci rozpočtu a výkaz výměr.

Storno objednávky

V případě stornování objednávky po 24 hodinách od objednání, propadá uhrazená záloha v celkové výši ve prospěch naší společnosti jako kompenzace za vykonané plánografické práce. Stornování po fyzickém převzetí dokumentace není možné. 

Pokud si kupující bez právně relevantního důvodu nepřevezme objednanou dokumentaci, jejíž charakter to dovoluje, do 30ti dní od dohodnutého termínu, a nedá písemné zrušení objednávky, považuje se objednávka za stornovanou a kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s převzetím s plněním uvedené povinnosti uhradit objednané dílo, tím není dotčeno právo na náhradu škody v celé výši. 

Slevy a akce

Naše společnost si vyhrazuje právo provádět různé akční slevy a tyto budou uváděny vždy na našich webových stránkách a budou platné pouze po dobu uvedenou na webových stránkách. Akční slevové ceny budou platné, pokud v tomto termínu bude projektová dokumentace objednána a uhrazena celá záloha.

Reklamace, vady díla

Případné vady díla je kupující povinen oznámit prodávajícímu řádným písemným oznámením. Při uplatnění vad díla se kupující zavazuje oznámit prodávajícímu veškeré vady díla v přiměřené době, a to nejpozději ve lhůtě 48 hodin od předání díla na adresu EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař. Řádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady, označení části díla, na které se vada nachází. Oznámení vad musí být ve lhůtě v tomto článku uvedené prokazatelně doručeno prodávajícímu. O reklamaci bude rozhodnuto do 10 pracovních dní, ode dne doručení reklamace prodávajícímu. V případě nutnosti odborného posouzení nejpozději do 30 -ti dní ode dne uplatnění a obdržení reklamace. O výsledku reklamace bude kupující vyrozuměn písemně doporučeným dopisem. Nárok na odstranění vady díla bude v přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 


Autorská práva

Projektová dokumentace je registrovaná v Ochranné registraci autorské u Fondu výtvarných umění Slovenské republiky. Na jakékoliv změny projektové dokumentace se vyžaduje písemný souhlas autora podle autorského zákona. Kupující se zavazuje, že zhotovením povolených změn nebudou dotčena autorská práva. Povolení autora na zhotovení změn je nepřenosné na třetí osobu. 

Bez písemného souhlasu autora není kupující oprávněn použít vizualizaci rodinného domu na propagační účely. V případě, že od autora tento souhlas obdrží, při použití vyobrazení rodinných domů a projektových řešení z Katalogu rodinných domů na propagaci, je kupující povinen uvádět vyobrazení společně s logem autora, názvem ve tvaru EUROLINE a názvem domu, pod kterým jsou uvedené v Katalogu rodinných domů a na  www.euroline.cz.

 Kupující je oprávněn použít projektovou dokumentaci výlučně k vyřízení povolení potřebných k výstavbě jednoho rodinného domu. V případě porušení tohoto oprávnění je autor oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedenou na webových stránkách v daném čase a období a to za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů ode dne jejího vyúčtování.

Klub Euroline

Každý kupující, který si koupí projekt rodinného domu v naší společnosti se stane členem klubu Euroline se svým zákaznickým číslem. Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v objednávce pro účely informování o službách zákazníkům, členství v klubu Euroline a marketingové účely společnosti EUROLINE BOHEMIA. Dále souhlasí s informováním prostřednictvím adresných dopisů, emailů a nabídkových katalogů. Prodávající může údaje o kupujícím zpřístupnit třetí osobě pro splnění účelu zpracování vyjádřeného v tomto souhlasu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje kupujících jsou uchovány v souladu s planými zákony ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR), které nahrazuje směrnici 95/46 / ES i zákon 101/2000 Sb., o nakládání s osobními údaji, na základě něhož dojde k požadované modifikaci těchto Všeobecných obchodních podmínek, které budou následně vyvěšeny na webových stránkách uvedených v čl. 1 těchto podmínek.

Proč projekt
od nás?

1
Prvotřídní
kvalita
27
Let zkušeností
29
Oceněných projektů
1200
Domů
v nabídce
34000
Realizovaných projektů