Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Obchodní podmínky Euroline

Obchodní podmínky Euroline

Všeobecné obchodní podmínky EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o.

Podle jednoho zakoupeného projektu je možné postavit jen jeden dům. Všeobecné obchodní podmínky EUROLINE BOHEMIA spol. s r . o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o., se sídlem Pražská 810/16, 102 00 Praha 10, IČ 255 32 383, DIČ CZ25532383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260606, pod obchodním jménem EUROLINE BOHEMIA www.euroline.cz (dále jako „ prodávající“) a jsou platné pro celou Českou republiku a jsou platné pro objednávky projektových dokumentací typových rodinných a bytových domů, doplňkových staveb, projektových studií, katalogů a průkazů energetické náročnosti budov, pro fyzické i právnické osoby (dále jen „kupující“).

Typová projektová dokumentace slouží dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb pro zahájení stavebního řízení a lze ji použít pro vlastní realizaci stavby.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávku projektové dokumentace lze realizovat prostřednictvím našich obchodních zástupců, osobně v kanceláři Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař, nebo prostřednictvím internetového formuláře na www.euroline.cz.

Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech jejich součástí platných v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky na základě konkrétní nabídky prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že ceny jsou aproximativní, a že v ceně není např. zahrnut projekt osazení na konkrétní pozemek, napojení na inženýrské sítě a případně změny v projektu dle individuálních požadavků kupujícího. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s konečnou cenou objednaného zboží.

V případech objednávání prostřednictvím internetového formuláře je nutné vyplnit řádně všechny požadované údaje. V případě jakéhokoliv problému při vyplňování formuláře lze využít k podpoře naši bezplatnou zákaznickou linku 800 700 063 nebo prostřednictvím emailu info@euroline.cz.

3. Autorizace a právo změn

Každý výkres projektové dokumentace je originál. Je vytištěn na jméno konkrétního kupujícího a je archivován ve společnosti Euroline Slovakia spol. s r.o.. Kopírování výkresů není povoleno a podle autorského práva jde o trestný čin. V případě, že se kupujícímu výkresy poškodí, může si je samostatně nebo celé paré objednat po udání zákaznického čísla a čísla výkresu v symbolické ceně 25,- Kč + platné DPH + poštovné za 1 výkres.

Společnost Euroline Bohemia spol. s r.o. si vyhrazuje právo na drobné dispoziční a technické úpravy v realizačních projektech proti návrhům uvedeným na webových stránkách a v tištěném katalogu.

Standardní typová projektová dokumentace je zpracována v daném čase a období a je nutné zohlednit její aktualizaci. Rekapitulace rozpočtu, která je zdarma součástí dodávky typového projektu je podrobná v části „Architektura“ a „ Statika“ a aproximativní v jednotlivých profesích. Ceny realizací, uváděné v katalogu jsou informativní, závislé na druhu a cenách materiálů a cen realizačních firem v daném čase a období.

4. Platební podmínky

Cena jednotlivých projektových dokumentací, doplňkových projektů, průkazů energetických náročností budov, studií, CD i katalogů je aktualizovaná na webových stránkách a cena je platná v den objednání a je včetně platných DPH v daném období a čase.

Při objednání typové projektové dokumentace rodinného domu je nutná úhrada zálohy ve výši aktuální ceny uvedené na webových stránkách s tím, že záloha při objednání na webových stránkách je splatná na účet 275340047/0300 s variabilním symbolem číslem objednávky, při objednání v kanceláři Pražská 810/16, Praha 10 - Hostivař je splatná v hotovosti nebo platební kartou a při objednávce u obchodních zástupců dle jejich pokynů. Bez zaplacené zálohy není objednávka platná.

Při objednávkách projektových studií a katalogů na dobírku se do ceny zahrnuje pouze poštovné a doběrečné nikoliv balné.

5. Dodací podmínky

Termínem dodání se rozumí den expedice a předání projektové dokumentace České poště, s. p. nebo den osobního převzetí. Projektová dokumentace se kupujícímu zasílá na dobírku nebo si ji může po dohodě osobně vyzvednout v centrále nebo u obchodního zástupce proti doplatku v hotovosti (případně platební kartou).

Termíny dodání a zálohy:

- standardní projekt 15 pracovních dní – záloha 4.000,-Kč 

- novinky 9 týdnů – záloha 4.000,-Kč 

- dodávka projektu domu z archivu 14 týdnů - záloha 50 % z ceny projektu 

– nízkoenergetický dům 9 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu 

- inteligentní dům 8 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu 

- odolný dům 7 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu 

- domy "Special" 9 týdnů - záloha 4.000,- Kč

- doplňkové stavby a průkaz energetické náročnosti budov jsou dodávány v termínech společně s typovou projektovou dokumentací domů a jsou bez záloh.

Termín dodání se počítá ode dne objednání a připsání zálohy na účet společnosti. Se stavem objednávky se může kupující seznámit prostřednictvím bezplatné linky 800 700 063. Sjednaný termín předání díla může prodávající jednostranně prodloužit při vzniku nepředvídatelné a neodvratitelné překážky (vis maior; stávky nebo výluky znemožňujících nebo výrazně omezujících dopravu věcí; poškození, zničení, případně zcizení potřebného zařízení prodávajícího nebo osob pověřených k provedení díla či jeho části v důsledku potopy, požáru, mrazu, větru nebo protiprávní činnosti třetí osoby). V případě prodloužení termínu podle předcházející věty se nejedná o porušení povinností prodávajícího a prodávající není v prodlení s předáním díla. V případě, že na objednaný projekt není zpracovaná rekapitulace rozpočtu, je možné zaslat klientovi projekt a dodatečně zaslat rekapitulaci rozpočtu a výkaz výměr.

6. Storno objednávky

V případě stornování objednávky projektové dokumentace po 24 hodinách od objednání, propadá uhrazená záloha ve prospěch naší společnosti jako kompenzace za vykonané plánografické práce. V případě nevyzvednutí zkompletovaného projektu se kupující zavazuje uhradit náklady s tím spojené nad rámec propadnuté zálohy. Stornování po fyzickém převzetí dokumentace není možné.

Pokud si kupující bez právně relevantního důvodu nepřevezme objednanou dokumentaci, jejíž charakter to dovoluje, do 30ti dní od dohodnutého termínu, a nedá písemné zrušení objednávky, považuje se objednávka za stornovanou a kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s převzetím s plněním uvedené povinnosti uhradit objednané dílo, tím není dotčeno právo na náhradu škody v celé výši.

7. Slevy a akce

Naše společnost si vyhrazuje právo provádět různé akční slevy a tyto budou uváděny vždy na našich webových stránkách a budou platné pouze po dobu uvedenou na webových stránkách. Akční slevové ceny budou platné, pokud v tomto termínu bude projektová dokumentace objednána a uhrazena celá záloha.

8. Reklamace, vady díla

Případné vady díla je kupující povinen oznámit prodávajícímu řádným písemným oznámením. Při uplatnění vad díla se kupující zavazuje oznámit prodávajícímu veškeré vady díla v přiměřené době, a to nejpozději ve lhůtě 48 hodin od předání díla na adresu EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař. Řádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady, označení části díla, na které se vada nachází. Oznámení vad musí být ve lhůtě v tomto článku uvedené prokazatelně doručeno prodávajícímu. O reklamaci bude rozhodnuto do 10 pracovních dní, ode dne doručení reklamace prodávajícímu. V případě nutnosti odborného posouzení nejpozději do 30 -ti dní ode dne uplatnění a obdržení reklamace. O výsledku reklamace bude kupující vyrozuměn písemně doporučeným dopisem. Nárok na odstranění vady díla bude v přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9. Autorská práva

Projektová dokumentace je registrovaná v Ochranné registraci autorské u Fondu výtvarných umění Slovenské republiky. Na jakékoliv změny projektové dokumentace se vyžaduje písemný souhlas autora podle autorského zákona. Kupující se zavazuje, že zhotovením povolených změn nebudou dotčena autorská práva. Povolení autora na zhotovení změn je nepřenosné na třetí osobu.

Bez písemného souhlasu autora není kupující oprávněn použít vizualizaci rodinného domu na propagační účely. V případě, že od autora tento souhlas obdrží, při použití vyobrazení rodinných domů a projektových řešení z Katalogu rodinných domů na propagaci, je kupující povinen uvádět vyobrazení společně s logem autora, názvem ve tvaru EUROLINE a názvem domu, pod kterým jsou uvedené v Katalogu rodinných domů a na www.euroline.cz.

Kupující je oprávněn použít projektovou dokumentaci výlučně k vyřízení povolení potřebných k výstavbě jednoho rodinného domu. V případě porušení tohoto oprávnění je autor oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedenou na webových stránkách v daném čase a období a to za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů ode dne jejího vyúčtování.

10. Klub Euroline

Každý kupující, který si koupí projekt rodinného domu v naší společnosti se stane členem klubu Euroline se svým zákaznickým číslem. Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v objednávce pro účely informování o službách zákazníkům, členství v klubu Euroline a marketingové účely společnosti EUROLINE BOHEMIA. Dále souhlasí s informováním prostřednictvím adresných dopisů, emailů a nabídkových katalogů. Prodávající může údaje o kupujícím zpřístupnit třetí osobě pro splnění účelu zpracování vyjádřeného v tomto souhlasu.

11. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje kupujících jsou uchovány v souladu s planými zákony pro ČR, zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR. 

GPDR-Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Správce osobních údajů

Jsme správci osobních údajů na webu www.euroline.cz , a to společnost Euroline Bohemia spol. s r. o. Určujeme, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Marketingové, Objednávkové a Reklamační oddělení spravuje data ve společnosti Euroline Bohemia spol. s r. o., Pražská 810/16 Praha 10, IČ: 25532383.

Jak pracujeme s vašimi osobními údaji:

Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webu www.euroline.cz , které sami dobrovolně vyplníte.

Pro jaké účely a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

1. Pro marketingové účely

Pro marketing evidujeme minimální údaje /jen email/ a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček a vyplněním formuláře. V přihlašovacím formuláři udělujete výběrem z možností zaškrtnutím souhlas se zasíláním:

* newsletterů (novinky, akce, slevy, speciální nabídky)

Pokud zaškrtnete souhlas se zasíláním novinek e-mailem, budeme Vás e-mailem informovat o akcích, novinkách, slevách a speciálních nabídkách.

Předání osobních údajů se řídí platnou legislativou o ochraně osobních údajů, tak aby Vaše osobní údaje u nás byly v bezpečí.

Kdekoli se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit. V patičce každého e-mailu najdete odhlašovací odkaz.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

* email - potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich službách, akcích, novinkách a speciálních nabídkách zasíláním e-mailu.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro marketingové účely evidujeme Váš e-mail, případně u registrovaných zákazníků jméno, adresu a telefon, místo výstavby, parcelní číslo, pokud je sami dobrovolně vyplníte.

Změny, vymazání a odhlášení

Z odběru e-mailových zpráv se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. V patičce každé naší e-mailové zprávy najdete odhlašovací odkaz. Kliknutím na odkaz se Vaše osobní údaje odstraní z databáze klientů a e-mailové zprávy Vám od nás přestanou přicházet.

Facebook

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí".

Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí".

Máte právo na informace

Na požádání Vám sdělíme, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu info@euroline.cz

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek společnosti EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o. Prohlašujeme, že Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám.

2. Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu), místo výstavby a parcelní číslo. Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu. Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

3. Pro reklamační účely

Pokud se rozhodnete reklamovat některý produkt, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu), místo výstavby, parcelní číslo. Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci reklamace, včetně nezbytných účetních operací, případně vystavení daňových dokladů-dobropisu a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu. Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení reklamace, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Procházení webu – Cookies

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.euroline.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, ze které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Na soubory cookies se můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost Cookies:

* Krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.

* Dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení stránek, při opakovaných návštěvách, pomáhají s přihlášením nebo se zaměřením nabídky.

Účel Cookies:

* Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.

* Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek.

* Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.

* Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, jakož i spolupracovníkům, kteří vykonávají reprografické práce, jímž je společnost EUROLINE Slovakia.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se společností EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU nebo mimo EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

* Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.

* Nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu a genetický údaj subjektu apod.

* Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.

* Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

* Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

* Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Zadání e-mailu bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi. Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace budeme zpracovávat.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a kdykoliv se můžete odhlásit. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu info@euroline.cz

Proč projekt
od nás?

1
Jednička
na trhu
25
Let zkušeností
29
Oceněných projektů
1116
Domů
v nabídce
33000
Realizovaných projektů
house